Przejdź do treści

Zakup online jakichkolwiek Produktów lub Elementów na stronie internetowej salomon (zwanej dalej „Witryną”) wymaga wcześniejszej znajomości i akceptacji niniejszych warunków (zwanych dalej Warunkami).

Artykuł 1. Tożsamość firmy

YVES SALOMON - SAS z kapitałem zakładowym w wysokości 1 080 000 Euro i siedzibą pod adresem 3, cité Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (dalej „YSS”).

Artykuł 2. Cel

Niniejsze Warunki i zasady obejmują warunki, zgodnie z którymi YSS prowadzi sprzedaż swoich Przedmiotów na odległość w swojej Witrynie. Określają prawa i obowiązki stron i mają zastosowanie do całej sprzedaży dokonywanej na rzecz kupujących (zwanych dalej „Klientami”), bez ograniczeń i zastrzeżeń, i mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami zakupów oraz innymi istniejącymi warunkami Klienta. Należy zaznaczyć, że w przypadku zamówień towarów drogą elektroniczną zgoda Klienta na niniejszy Regulamin nie wymaga własnoręcznego podpisu. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, przy czym takie zmiany są wiążące dla stron i mają zastosowanie do wszystkich transakcji od chwili ich opublikowania w Witrynie. Każdy użytkownik Internetu może uzyskać dostęp do Regulaminu z dowolnej strony Witryny. Użytkownik Internetu potwierdza tym samym, że zapoznał się z Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie bez ograniczeń i zastrzeżeń do wszystkich Przedmiotów dostępnych w sprzedaży na Stronie. Każde Zamówienie na Stronie podlega wcześniejszej konsultacji i akceptacji przez Klienta bez zastrzeżeń niniejszych Warunków i obowiązujących taryf. Złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą składania zamówień zamieszczoną na Stronie oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu zakłada, że ​​użytkownicy Internetu posiadają niezbędną zdolność prawną do korzystania z Internetu, a w przypadku jej braku, że posiadają upoważnienie opiekuna lub kuratora, jeśli nie jest on zdolny do czynności prawnych, lub swojego przedstawiciela prawnego, jeśli jest nieletni. Użytkownik Internetu uznaje wartość dowodową systemów automatycznej rejestracji wydawcy strony internetowej i, jeśli nie jest w stanie przedstawić dowodu przeciwnego, zrzeka się prawa do ich kwestionowania w przypadku sporu.

System ten, wymagający aktywnego podejścia Klienta, jest w pełni zgodny z wymaganiami obowiązującymi w obszarze sprzedaży na odległość, a w szczególności artykułami L. 111-1, L.112-1 i L. 221-1 i dalej Kodeksu Konsumenta.

Artykuł 3. Wstępna informacja dla Klienta

Sprzedaż Przedmiotów na Stronie jest zastrzeżona wyłącznie dla sprzedaży detalicznej i dla klientów prywatnych. Z Witryny nie mogą w żadnym wypadku korzystać profesjonalni sprzedawcy, pracujący indywidualnie lub w grupach, niezależnie od formy sprzedaży swoich Towarów (w szczególności internet, centrum handlowe, pośrednik, sklepy fizyczne). Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje tym, że Towary można nabyć wyłącznie w ilościach odpowiadających przeciętnym potrzebom indywidualnego Konsumenta i dotyczy to zarówno liczby Towarów w ramach pojedynczego zamówienia, jak i liczby poszczególnych Zamówień w porównaniu do normalnej ilości tego samego produktu zamawianej przez przeciętnego konsumenta. YSS zastrzega sobie prawo do odmowy zamówienia wyraźnie złożonego przez profesjonalnego sprzedawcę lub osobę niebędącą konsumentem.

Wszyscy Klienci oświadczają, że są świadomi braku niezawodności niektórych sieci, zwłaszcza w zakresie bezpiecznego przesyłania danych, braku gwarancji ciągłości dostępu do Strony, wydajności pod względem wolumenu i szybkości przesyłania danych oraz rozprzestrzeniania się wirusów. YSS niniejszym informuje każdego Klienta o konieczności wyposażenia jego komputera, urządzenia przenośnego lub mobilnego w oprogramowanie zabezpieczające i funkcje, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusów.

Naprawa wadliwego lub nieprawidłowego Produktu (wymiana lub zwrot pieniędzy) lub skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy nie może być dokonane bezpośrednio w fizycznym sklepie YSS ani w sklepach zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów YSS. Niniejszym informuje się klientów, że wszelkie reklamacje dotyczące Artykułów zakupionych online w Witrynie muszą kierować do Witryny. Podobnie, Przedmiot zakupiony w jakimkolwiek sklepie YSS nie może zostać obsłużony przez usługi naszej Strony.

Artykuł 4. Założenie Konta Klienta

Aby zamówić jakiekolwiek Artykuły na naszej Stronie, Klient musi najpierw utworzyć konto klienta.

Założenia Konta Klienta powinien dokonać Klient poprzez uzupełnienie formularza swoimi danymi osobowymi. Konto jest dla nich całkowicie osobiste i pozwala na zalogowanie się przed złożeniem każdego Zamówienia.

Zakładając Konto Klienta Klient obowiązany jest podać wszelkie dane umożliwiające jego identyfikację, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność i działając z własnej woli oraz podając informacje kompletne, dokładne i aktualne, nie przyjmując przy tym tożsamości osoby trzeciej ani ukrywanie lub zmienianie swojego wieku.

Zakładając konto Klienta, Klient musi wybrać swoją nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło. Jeśli wybrana nazwa użytkownika już istnieje, system poprosi go o wybranie innej. Nazwy użytkowników i hasła są osobiste i poufne. Klient ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność. Klient ma obowiązek zachować swoje hasło w tajemnicy i nie udostępniać go z jakiegokolwiek powodu i w żaden sposób. Jeżeli podejrzewa, że ​​jego nazwa użytkownika lub hasło jest wykorzystywane przez osobę trzecią, Klient powinien niezwłocznie powiadomić YSS w celu zmiany hasła i/lub podjęcia decyzji o zamknięciu konta klienta.

YSS zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta klienta i w konsekwencji odmowy sprzedaży Klientowi w następujących przypadkach:

 • Brak zapłaty za jedno lub kilka poprzednich Zamówień,
 • Niewłaściwego, nieuczciwego lub oszukańczego korzystania z usługi Zamawiania oferowanej przez Stronę,
 • Nieprzestrzeganie któregokolwiek z obowiązków Klienta określonych w Regulaminie,
 • Korzystanie z Witryny i/lub składanie zamówień w celach komercyjnych.

W takim przypadku YSS wyśle ​​do danego Klienta wiadomość e-mail na adres podany przez niego podczas tworzenia konta klienta, informując go, że jego nazwa użytkownika i hasło zostały wyłączone, a konto zamknięte.

Artykuł 5. Zamawianie i opis procesu zakupowego

Klient przed złożeniem zamówienia upewni się, że zapoznał się ze specyfikacjami technicznymi Pozycji znajdujących się na Stronie.

Artykuły są sprzedawane w zależności od ich dostępności i wystarczających zapasów. Jeżeli Towary będą niedostępne przez okres dłuższy niż 1 rok od złożenia zamówienia, Klient może anulować zamówienie bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, za co otrzyma zwrot pieniędzy. Klient może zgodzić się na rozważenie równoważnego produktu zastępczego, który może przyjąć za zapłatą ceny lub odmówić.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Artykułów, które chce zamówić.

Klient może wybrać Artykuł(y) do zamówienia poprzez dodanie ich do swojego Koszyka.

Klient może w każdej chwili zapoznać się z podsumowaniem wybranych przez siebie Towarów klikając na „Wyświetl mój koszyk”. Klient będzie miał możliwość usunięcia jednego lub kilku obiektów ze swojego koszyka.

 

Klient po przejrzeniu koszyka ma możliwość wyboru opcji „kontynuuj zakupy” lub „potwierdź zamówienie” klikając „kontynuuj składanie zamówienia”.

Aby sfinalizować zamówienie, Klient może wybrać pomiędzy „jestem już klientem”, w którym to przypadku musi wprowadzić swoją nazwę użytkownika/hasło, aby kontynuować zamówienie, lub jeśli nie posiada konta, musi wypełnić formularz do celów rozliczeniowych i wypełnić zamówienia, aby następnie utworzyć konto. Klient musi potwierdzić sposób dostawy poprzez potwierdzenie danych wprowadzonych w formularzu lub wpisanie innego adresu.

Na Stronie dostępne będzie „podsumowanie zamówienia” oraz wybór metod płatności.

Po dokonaniu wyboru Klient może kliknąć przycisk „zrealizuj zamówienie”.

Następnie po zatwierdzeniu płatności zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, zawierająca podsumowanie zamówienia zawierające dane Klienta, datę i rodzaj płatności.

Do Klienta zostanie również wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, którą powinien zachować w swojej dokumentacji. Jeśli płatność zostanie dokonana przelewem bankowym, w wiadomości e-mail będzie widoczny wyłącznie numer RIB (francuskie dane identyfikacyjne konta bankowego). Klient może również uzyskać dostęp do podsumowania swojego zamówienia ze swojego konta klienta. Klient ma dostęp do faktury dotyczącej zamówienia na swoim koncie.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub skutki wynikające z błędów w produktach lub dostawach i kosztach ponownej wysyłki, które w związku z tym ponosi on.

W zakresie kontroli mających na celu zwalczanie oszustw, YSS zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dowodu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości osoby wskazanej w stosowanej metodzie płatności oraz, w razie potrzeby, zażądania od Klienta dokonania płatności za swoje zamówienie przelewem bankowym przelew, co Klient musi zaakceptować z góry. Ta procedura weryfikacji może spowodować, że YSS zażąda od Klienta potwierdzenia adresu (rachunek za media, rachunek za Internet, rachunek za telefon stacjonarny itp.) z ostatnich 3 miesięcy. Niedostarczenie tych informacji i dokumentów wymaganych w ramach tych kontroli będzie skutkować wyraźnym uprawnieniem YSS do anulowania zamówienia. YSS może również zażądać pisemnego potwierdzenia zamówienia zgodnie z procedurą wyjaśnioną drogą e-mailową.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację ceny i opisu Towarów dostępnych w sprzedaży.

We wszystkich przypadkach podanie online numerów kart kredytowych/debetowych oraz potwierdzenie zamówienia i jego płatności stanowią dowód, że zamówienie jest kompletne zgodnie z przepisami ustawy nr 2000-230 z dnia 13 marca 2000 r. dostosowującej prawo dowodów do technologii informatycznych i związanych z podpisami elektronicznymi, przy czym wszystkie kwoty poniesione w związku z nakazem stają się wymagalne i płatne.

Niniejsze potwierdzenie stanowi podpis i wyraźną akceptację operacji przeprowadzanych w Serwisie.

W przypadku dłuższej bezczynności w Serwisie, podczas gdy Klient jest zalogowany, wcześniejsza zawartość koszyka Klienta może nie zostać zapisana. Klient zostanie poproszony o ponowne rozpoczęcie składania zamówienia.

Wszystkie niezbędne etapy sprzedaży znajdują się w Serwisie salomon zgodnie z przepisami art. 1369-1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z postanowieniami art. 1369-4 Kodeksu Cywilnego, Klient przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia będzie miał możliwość sprawdzenia jego zestawienia i ceny całkowitej oraz skorygowania ewentualnych błędów przed jego skompletowaniem i zaakceptowaniem. Gdy Klient skompletuje zamówienie, YSS natychmiast potwierdzi otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną.

Sprzedaż nie będzie jednak uważana za ostateczną, dopóki Klient nie otrzyma potwierdzenia zamówienia YSS, zawierającego szczegółowe informacje na temat wysyłki jego produktów. Obciążeniu podlegają wyłącznie pozycje wysłane.

Artykuł 6. Ceny rzeczy

Cena sprzedaży Towarów podana będzie w euro, funtach brytyjskich lub dolarach amerykańskich, w zależności od preferencji Klienta, zawiera podatek VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy, które ponosi Klient i można ją znaleźć na stronie internetowej salomon .com są prawidłowe w momencie składania zamówienia i mogą ulec zmianie w przyszłości. Koszty dostawy będą w każdym przypadku wyświetlane Klientowi przed każdą płatnością. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia oczywistych błędów w zakresie cen pojawiających się na stronie internetowej salomon . W takim przypadku YSS wyśle ​​Klientowi wiadomość e-mail z informacją o popełnionym błędzie i poda prawidłową cenę za produkt. Jeżeli prawidłowa cena jest wyższa niż błędna cena podana na stronie internetowej salomon , Klient może zrezygnować z zamówienia. Jeśli Klient nie chce anulować zamówienia, zostanie przesłany e-mail z korektą błędu i informacją o prawidłowej cenie oraz prośbą o wyraźną zgodę na zapłatę tej ceny. I odwrotnie, jeśli prawidłowa cena jest niższa niż błędna cena pokazana na stronie internetowej salomon , zamówienie pozostanie ważne, ale zostanie zmienione w celu wskazania prawidłowej ceny. Ceny Towarów zawierające podatek VAT obejmują wyłącznie standardowe opłaty za dostawę i opłaty kurierskie na terenie Paryża i obszaru Hauts-de-Seine. Ceny towarów zawierające podatek VAT nie obejmują kosztów przesyłki ekspresowej, które będą fakturowane oddzielnie, zgodnie z opłatami podanymi na Stronie. Koszty dostawy podawane są w procesie zamówienia przed realizacją zamówienia przez Klienta do jego wiadomości i pełnej zgody. Ceny będą zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, mając na uwadze, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT automatycznie wpłynie na cenę Towarów. Cena sprzedaży Towarów może ulec zmianie w dowolnym momencie i będzie miała zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po aktualizacji cen on-line. Przedmioty dostarczane są DDP, co oznacza, że ​​YSS pokrywa wszystkie koszty transportu i przejmuje całe ryzyko do momentu dostarczenia towaru.

Waluta obca – Opłaty za przeliczenie euro ponosi YSS.

Artykuł 7. Płatność

Zapłata ceny za zamówiony produkt następuje w całości w dniu złożenia zamówienia oraz ewentualnie w dniu rezerwacji produktu. Jakakolwiek niekompletna płatność lub incydent płatniczy może skutkować anulowaniem zamówienia lub rezerwacji, z kosztami poniesionymi przez Klienta. Zapłata ceny następuje w walucie Euro, GBP lub USD, w zależności od preferencji Klienta. Klient może dokonać płatności za swoje zamówienie korzystając z dowolnej metody płatności określonej na stronie salomon : kartą kredytową/debetową (cashcard, Mastercard, Visa, American Express), przelewem bankowym lub PayPal. W przypadku płatności przelewem YSS poinformuje Klienta drogą mailową o danych bankowych YSS, na które należy dokonać przelewu. Za wszelkie przelewy bankowe dokonywane przez bank Klienta odpowiada Klient. Przelewy bankowe z rachunku zagranicznego na konto YSS mogą być akceptowane pod warunkiem, że Klient poniesie koszty ewentualnych opłat bankowych po obu stronach. Nieotrzymanie płatności od Klienta w ciągu siedmiu (7) dni spowoduje anulowanie zamówienia i odsprzedaż Przedmiotów w Witrynie. W przypadku nieuczciwego użycia karty kredytowej/debetowej Klient proszony jest, gdy tylko się o tym dowie, o skontaktowanie się z obsługą klienta YSS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@yves-salomon.com.

Przedmioty pozostają wyłączną własnością yss do momentu całkowitej zapłaty ceny, uznanej i zaakceptowanej przez klienta.

Artykuł 8. Dostawa i odbiór

Przesyłki mogą być dostarczane wyłącznie na terenie Europy, USA, Dubaju i Hongkongu, na adres podany przez Klienta w momencie składania zamówienia. Klient musi podać numer telefonu, pod którym firma kurierska może się z nim skontaktować i podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby móc odebrać przesyłkę. Klient ma także możliwość zażądania dostarczenia rzeczy wybranej przez siebie osobie fizycznej, której miejsce stałego zamieszkania znajduje się na terenie Francji kontynentalnej, np. w przypadku prezentu.

Klient może wybierać spośród szeregu dostępnych opcji dostawy, przy czym część z nich będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Opłaty za dostawę pokrywa YSS, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wybierze w trakcie składania zamówienia jeden ze sposobów dostawy oferowanych przez Klienta, gdy koszty dostawy ponosi on sam; Suma tych opłat zostanie przekazana Klientowi przed realizacją zamówienia.

Opcja dostawy kurierskiej dostępna jest wyłącznie na terenie Paryża i Hauts-de-Seine.

Przesyłka zostanie dostarczona pod adres dostawy wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia, najpóźniej w terminie wskazanym w momencie składania zamówienia i w zależności od kraju dostawy.

YSS dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od daty Zamówienia i zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni roboczych po pełnej płatności odpowiedniego całkowitego kosztu zamówienia.

Terminy dostaw podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie, zwłaszcza w przypadku działania siły wyższej, tymczasowej niedostępności itp. ... Klient nie ponosi odpowiedzialności YSS za niedotrzymanie tych terminów dostaw. Jeśli czas dostawy przekracza 30 dni od złożenia zamówienia, zakup może zostać anulowany, a Klientowi otrzyma pełny zwrot pieniędzy.

Zakłada się, że zamówione produkty zostały wysłane i odebrane w dobrym stanie. Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie reklamacje firmie kurierskiej w przypadku utraty lub uszkodzenia zamówienia w momencie dostawy lub maksymalnie w ciągu 24 godzin po dostawie. Reklamacje muszą być wyraźne, aby firma YSS mogła dochodzić swoich praw wobec firmy kurierskiej. W przeciwnym razie reklamacja jest nieważna. Wszelkie reklamacje należy również w tym samym terminie kierować do działu obsługi klienta pod adresem salomon pocztą elektroniczną lub listem poleconym z dowodem dostawy. Reklamacja musi zawierać dane kontaktowe Klienta, referencje zakupionego projektu oraz uzasadnienie i uzasadnienie reklamacji wraz ze zdjęciami. Numer reklamacji może zostać nadany przez YSS w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zwrotu produktu bez numeru reklamacyjnego i bez kopii faktury (którą należy przedstawić) YSS nie może zagwarantować, że reklamacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe. Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym stanie i opakowaniu, nienoszony, z nieusuniętymi z odzieży wszystkimi oryginalnymi metkami oraz wszystkimi dodatkami, które powinny być nienaruszone, bez śladów użytkowania i w idealnym stanie. Warunki te decydują o zasadności reklamacji oraz zapewniają integralność Produktu i potwierdzają zasadność podstawy reklamacji. Niezachowanie powyższego trybu i warunków powoduje bezskuteczność roszczenia Klienta. Transport zwracanego Towaru odbywa się na ryzyko i koszt Klienta.

Reklamacje dotyczące błędów w dostawie związanych z zamówieniem lub w przypadku dostawy produktu wadliwego lub w złym stanie należy zgłaszać w ciągu maksymalnie 48 godzin od daty dostawy. Po upływie tego terminu Klient nie może już zgłaszać błędów w dostawie ani domagać się naprawienia dostarczonego Produktu, który jest wadliwy lub w złym stanie.

Artykuł 9. Zwroty i refundacje

Jeżeli dostawa nie odpowiada Zamówieniu Klienta lub jeżeli została uszkodzona w transporcie, Klient może zwrócić rzeczony Przedmiot do YSS zgodnie z poniższą procedurą dostępną na Stronie.

Wszystkie Przedmioty zakupione w Witrynie mogą podlegać zwrotowi, z wyjątkiem tych, dla których zastrzeżono inaczej (na przykład przedmioty spersonalizowane).

Przypominamy, że Artykuły zakupione na Stronie nie podlegają zwrotowi w sklepie.

WYMIANA

Wymiana zakupionego towaru możliwa jest wyłącznie na inny rozmiar lub kolor tego samego modelu, zgodnie z dostępnymi stanami magazynowymi.

Żądanie wymiany Klienta musi zostać złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego Towaru, potwierdzonej stemplem pocztowym. Jeżeli termin 14 dni upływa w sobotę, niedzielę, święto państwowe lub dzień wolny od pracy, ulega on przedłużeniu na następny dzień roboczy.

Aby rozpocząć proces zwrotu/wymiany, klienci muszą uzyskać dostęp do sekcji zwrotów/wymiany i zalogować się na swoje konto lub podać swój adres e-mail i numer zamówienia. Następnie klienci muszą wybrać żądane opcje, wypełniając internetowy formularz wniosku o zwrot/wymianę.

Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu YSS przystąpi do wysyłki przedmiotu objętego wymianą.

POWRÓT

Żądanie zwrotu pieniędzy przez Klienta musi zostać złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionych Produktów, potwierdzonej stemplem pocztowym. Jeżeli termin 14 dni upływa w sobotę, niedzielę, święto państwowe lub dzień wolny od pracy, ulega on przedłużeniu na następny dzień roboczy.

Klient zwraca Produkt do YSS w stanie oryginalnym (opakowanie, zachowane metki, kopia faktury, Produkt nienoszony i bez zmian).

YSS zwróci Klientowi pełną kwotę za zwrócone Przedmioty, pod warunkiem, że nie były one noszone, używane lub uszkodzone i że dołączona jest do nich faktura oraz że ubrania posiadają oryginalne metki.

YSS zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wszelkich Przedmiotów, które nie spełniają powyższych warunków.

Po sprawdzeniu zwróconych Produktów YSS zwróci Klientowi pieniądze tak szybko, jak to możliwe i nie później niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej, na rachunek bankowy lub rachunek płatniczy użyty przez Klienta do zapłaty dla Przedmiotów.

Aby zwrócić już otrzymane artykuły, Klient może według własnego uznania:

  • Albo: skorzystaj z usługi odbioru przedmiotów w wybranym przez siebie miejscu. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem + 33 (0)1 76 31 11 66 w ciągu czternastu (14) dni w celu ustalenia godziny i daty odbioru Przedmiotu(ów) przez YSS. Zwrot wszelkich kwot zapłaconych za zwrócony Przedmiot(y) zostanie dokonany w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Klient powiadomił YSS lub o zamiarze zwrotu przedmiotu.
  • Lub: wyślij produkty pocztą, korzystając z jednej z naszych firm kurierskich. W takim przypadku Klient ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru odesłać odpowiedni przedmiot z wykorzystaniem dołączonej do przesyłki etykiety zwrotnej na adres: SOURCE VIVE – Klient serwisu YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANCJA. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi YSS. Klient ma obowiązek zachować dowód zwrotu. Zwrot środków nastąpi w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania przez YSS zwróconych przedmiotów w idealnym stanie.

Uwaga: YSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zwrotu produktów inną metodą niż za pośrednictwem firmy kurierskiej i nie może dokonać zwrotu kosztów, jeśli zwrócony produkt nie jest w identycznym stanie jak dostarczony.

Artykuł 10. Klauzula zachowania tytułu własności

YSS zachowuje własność sprzedanych Przedmiotów do czasu pełnej i skutecznej spłaty należnej kwoty głównej i kosztów dodatkowych. Do chwili całkowitej zapłaty Klient nie może udzielać zastawu ani gwarancji na produkty objęte zastrzeżoną własnością ani używać ich jako gwarancji i ma obowiązek traktować Przedmiot od YSS indywidualnie.

Niniejsze warunki pozostają bez uszczerbku dla przeniesienia na Klienta, wraz z dostawą Produktu zgodnie z niniejszymi Warunkami, całego ryzyka utraty i uszkodzenia towaru objętego zastrzeżeniem własności, a także jego odpowiedzialności za powstałe szkody. Klient ma zatem obowiązek wykupić ubezpieczenie obejmujące ryzyko związane z Produktem od momentu jego otrzymania.

Artykuł 11. Prawo odstąpienia od umowy

 

Klient ma 14 dni na zwrot Produktu(ów) od chwili otrzymania przesyłki bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Aby skorzystać z tego prawa, Klient musi wypełnić formularz odstąpienia od umowy, który można uzyskać w naszym Biurze Obsługi Klienta: contact@yves-salomon.com lub
powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu w formie pisemnej, w drodze niedwuznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być skierowane do firmy Yves Salomon SAS, której koordynaty podane są w artykule pierwszym Regulaminu i powinno zawierać następujące informacje:

Do wiadomości Yves Salomon SAS - (adres) - mail:

Niniejszym informuję o decyzji o odstąpieniu od sprzedaży poniższego produktu:
Zamówiono w dniu (DD/MM/RR) i otrzymano w dniu (DD/MM/RR) *
Nazwisko* i imię*:
Adres e-mail nadawcy:
Numer telefonu nadawcy:
Adres rozliczeniowy* :
Adres dostawy* :
Powód wycofania:
Podpis*:
Data* :

* informacja obowiązkowa

Klient ma obowiązek zwrócić Produkt(y) Yves Salomon SAS niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, chyba że Yves Salomon SAS zaproponuje, że sam odbierze towar.

Produkty podlegające wycofaniu muszą zostać zwrócone na następujący adres:

Źródło Vive - obsługa klienta ys
8-10, rue Gustave Eiffel
komórka nr 13
92110 Klichy
(Francja)

z ich oryginalnym opakowaniem.

Zgodnie z artykułem L 221-23 francuskiego Kodeksu konsumenckiego, kosztami zwrotu zostanie obciążony Klient.

Produkt(y) musi zostać zwrócony w stanie nowym i nieuszkodzonym, w przeciwnym razie nie zostanie przyjęty do zwrotu ani zwrotu pieniędzy.

W przypadku terminowego skorzystania z prawa odstąpienia Yves Salomon SAS zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wszystkich zapłaconych kwot, w tym kosztów dostawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Yves Salomon SAS został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy.

Yves Salomon SAS nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów w przypadku, gdy Klient wybrał droższy sposób dostawy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Yves Salomon SAS.

Zwrotu środków Yves Salomon SAS dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na użycie innego sposobu płatności.

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone zgodnie z art. L221-28 Kodeksu konsumenckiego w przypadku umów dostawy towarów wykonanych według specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowanych lub umów dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygasnąć.

Artykuł 12. Gwarancje

Towar objęty jest gwarancją na wszelkie wady ukryte, niezgodności i wady krytyczne na warunkach przewidzianych w art. 1641 do 1648 Kodeksu cywilnego oraz L 217-3 i nast. Kodeksu konsumenckiego, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji:

Prawna gwarancja zgodności:

Yves Salomon SAS dostarcza Produkt zgodny z zamówieniem oraz wolny od wad zgodności istniejących w chwili dostawy, tj. Produkt nadaje się do zamierzonego przez Konsumenta celu i odpowiada opisowi, rodzajowi, ilości i jakość, w szczególności w zakresie funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności lub jakiejkolwiek innej cechy przewidzianej w umowie.

Yves Salomon SAS ponosi także odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli za tę ostatnią odpowiedzialność nałożyła umowa lub która została przeprowadzona na jego odpowiedzialność, lub gdy nieprawidłowa instalacja została przeprowadzona przez konsumenta w zakresie przewidzianym w umowie, wynika z braków lub błędów w instrukcji montażu dostarczonej przez Yves Salomon SAS.

Niniejsza gwarancja zgodności będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy Klient zażąda jej w ciągu dwóch lat od dostawy Produktu(ów). Zakłada się, że wady zgodności, które pojawią się w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostawy, istniały w momencie dostawy, chyba że udowodniono inaczej.

Klient będzie miał wybór pomiędzy naprawą a wymianą niezgodnego(-ych) Produktu(ów), chyba że jeden z tych wyborów jest niemożliwy lub pociąga za sobą wyraźnie nieproporcjonalne koszty dla Yves Salomon SAS, w którym to przypadku Yves Salomon SAS może wybrać inne rozwiązanie.

Ponadto w przypadku istotnego braku zgodności Klient może uzyskać całkowity zwrot zapłaconej ceny i zwrócić Produkt(y) lub zatrzymać Produkt(y) i uzyskać częściowy zwrot ceny.
Naprawa, wymiana lub zwrot kosztów Artykułu(ów) będą dla Klienta bezpłatne i nie uniemożliwiają ewentualnego podziału odszkodowania.

Gwarancja prawna wad ukrytych (art. 1641 do 1648 kc)

Yves Salomon SAS dostarczy Produkt(y) wolny(e) od wad ukrytych, które czynią go niezdatnym do zamierzonego celu lub które tak utrudniają jego użytkowanie, że Klient nie kupiłby go, lub po niższej cenie, gdyby wada była znana.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient zażąda jej w ciągu dwóch (2) lat od wykrycia wady, a w każdym razie w ciągu pięciu (5) lat od daty zakupu.

W przypadku wad ukrytych Klient ma możliwość zwrotu Produktu(ów) i uzyskania całkowitego zwrotu pieniędzy lub zatrzymania Produktu(ów) i uzyskania częściowego zwrotu pieniędzy.

Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od jakiejkolwiek gwarancji handlowej.

Gwarancja autentyczności

YSS gwarantuje autentyczność wszystkich Przedmiotów zakupionych na swojej Stronie.

Artykuł 13. Odpowiedzialność

YSS zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkich informacji zawartych na Stronie w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia.

YSS zobowiązuje się do możliwie najdokładniejszego opisywania Przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w Witrynie oraz do zapewnienia możliwie najskuteczniejszej aktualizacji informacji dostępnych na Stronie.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że cena Przedmiotów może się różnić w Witrynie i w sklepie oraz że w żadnym wypadku ta różnica w cenie nie będzie podstawą do całkowitego lub częściowego zwrotu Przedmiotów zakupionych na Stronie lub w- sklep.

W żadnym wypadku firma YSS nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy niewykonanie swoich obowiązków wynika z nieprzewidzianych lub nieuniknionych działań strony trzeciej kontaktu, z przypadku siły wyższej w rozumieniu prawa francuskiego lub z działań konsumenta (art. L. 121-20-3 Kodeksu konsumenckiego).

Ponadto YSS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez konkretną sieć podczas zakupu online, takie jak utrata danych osobowych, naruszenia, wirusy, przerwy w świadczeniu usług lub inne przypadkowe problemy.

YSS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wszelkie bezpośrednie i przewidywalne szkody powstałe w momencie korzystania z Serwisu lub w momencie zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, z wyłączeniem wszelkich szkód pośrednich.

Artykuł 14. Siła wyższa

Obowiązywanie niniejszych Warunków zostanie zawieszone na czas wystąpienia siły wyższej, a terminy przetwarzania i dostawy zostaną odpowiednio przedłużone. YSS w miarę możliwości podejmie starania, aby położyć kres przypadkowi Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, które pozwoli jej dotrzymać swoich zobowiązań umownych pomimo przypadku Siły Wyższej, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z jej strony w tym zakresie.

Jeśli przypadek Siły Wyższej będzie trwał dłużej niż 30 dni, YSS może anulować zamówienie bez zapłaty odszkodowania i odsetek lub jakiejkolwiek rekompensaty.

Artykuł 15. Własność intelektualna

YSS jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej:

   • dla Elementów dostępnych w Serwisie,
   • dla marek i nazw powiązanych z tymi Przedmiotami,
   • dla samej Witryny i wszelkich innych jej elementów,
   • w przypadku baz danych, ich struktury i zawartości, tworzonych i obsługiwanych przez YSS na potrzeby edycji Serwisu,
   • dla wszystkich elementów projektu Strony, zarówno graficznych, jak i technicznych,
   • dla nazw, akronimów, logo, kolorów, dzieł sztuki lub innych symboli, które mogą być użyte, utworzone lub wdrożone przez YSS,
   • oraz, ogólnie rzecz biorąc, dla wszystkich elementów pisemnych i zdjęć zawartych w Witrynie salomon .

Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych, obrazów, projektów i modeli lub jakichkolwiek innych elementów, do których YSS posiada prawa własności intelektualnej, jest zabronione.

Prawa własności intelektualnej do dokumentów zawartych w Witrynie i do każdego z elementów stworzonych na potrzeby Witryny stanowią wyłączną własność YSS, która nie udziela żadnej licencji ani innych praw poza możliwością przeglądania Witryny. Powielanie jakiejkolwiek strony lub treści Witryny wymaga wcześniejszej pisemnej zgody YSS.

Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego w jakikolwiek inny sposób (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo), sprzedawać, przypisywać, podzlecać ani przenosić w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw dołączone do oprogramowania.

Ponadto modyfikacja oprogramowania lub korzystanie ze zmodyfikowanych wersji oprogramowania, a w szczególności (ale nie wyłącznie) w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do usługi i uzyskania dostępu do serwisu w inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego w tym celu przez YSS , jest zabronione.

Każdy Klient posiadający osobistą stronę internetową, który pragnie na własny użytek umieścić na swojej witrynie link przekierowujący do witryny YSS, musi poprosić YSS o uprzednią pisemną zgodę.

W każdym przypadku wszelkie nieautoryzowane linki muszą zostać usunięte na żądanie YSS.

Artykuł 16. Oferty specjalne i Newslettery

YSS będzie przesyłać swoim Klientom oferty specjalne pocztą, e-mailem, SMS-em, telefonicznie i za pośrednictwem wszystkich przestrzeni internetowych nadzorowanych przez YSS lub którąkolwiek z jej spółek zależnych w mediach społecznościowych, pod warunkiem uprzedniej akceptacji.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, klikając link „wypisz się”, który pojawia się we wszystkich wiadomościach e-mail.

Artykuł 17. Pliki Cookie

YSS zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych o Kliencie, w szczególności poprzez stosowanie plików cookies.

Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta.

Są to pliki śledzące aktywność Klienta w serwisie.

Ogólnie rzecz biorąc, rejestrują informacje związane z przeglądaniem komputera na stronie YSS (odwiedzane strony, data i godzina wizyty itp.), informacje, które można odczytać podczas kolejnych wizyt (system rozpoznawania Klientów YSS na Stronie) i przesyłają dane do YSS. Informacje te przechowywane są na komputerze Klienta przez okres maksymalnie tygodnia.

Przypomina się, że Klient może odmówić stosowania plików „cookies” konfigurując swoją przeglądarkę w następujący sposób:

Dowolna konfiguracja dokonana przez Klienta może modyfikować przeglądanie Internetu, a warunki dostępu do niektórych usług Serwisu wymagają stosowania plików Cookies.

W Serwisie wykorzystywane są aplikacje informatyczne podmiotów trzecich, które umożliwiają Klientowi udostępnianie treści Serwisu innym osobom lub dzielenie się z innymi swoimi opiniami na temat treści Serwisu. (Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Google, Twitter itp.).

Gdy Klient przegląda stronę Witryny zawierającą przycisk „Udostępnij” lub „Lubię to”, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej.

Jeśli podczas przeglądania są połączeni z siecią społecznościową, przyciski aplikacji umożliwiają im powiązanie przeglądanych stron ze swoim kontem.

Jeśli skorzystają z wtyczek, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przesłana do odpowiedniego portalu społecznościowego i opublikowana na jego koncie.

Jeżeli Klient nie chce, aby portale społecznościowe łączyły informacje zebrane za pośrednictwem Serwisu z jego kontem, powinien przed odwiedzeniem Serwisu wylogować się z danego serwisu społecznościowego.

YSS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść lub działanie jakichkolwiek sieci społecznościowych, w tym treści, które mogą być powiązane z Witryną.

Artykuł 18. Ochrona danych osobowych

YSS podejmie wszelkie możliwe kroki, aby chronić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych na swojej Stronie. W tym celu serwis wykorzystuje bezpieczną metodę płatności typu SSL (Secure Socket Layer).

YSS gromadzi dane osobowe swoich klientów zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. zatytułowanej „Informatique et liberté” („Ochrona danych i wolności”).

Przetwarzanie danych osobowych zbiera informacje o Klientach podczas rejestracji w Serwisie lub zakładania konta klienta online lub w sklepie.

Gromadzenie danych podlega oświadczeniu złożonym Narodowej Komisji Informatyki i Wolności (CNIL – Krajowej Komisji ds. Ochrony Danych i Wolności).

Karta Danych Osobowych stosowana przez YSS jest dostępna na Stronie.

Artykuł 19. Pobyt

Za adres zamieszkania stron uważa się adres podany w formularzu zamówienia Klienta oraz adres na Stronie internetowej YSS.

Artykuł 20. Prawo właściwe i jurysdykcja

W stosunkach pomiędzy YSS a Klientem obowiązuje wyłącznie prawo francuskie.

W przypadku sporu pomiędzy spółką Yves Salomon SAS a klientem-konsumentem na tle wykonania lub interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków, klient ma możliwość, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych, poszukiwania polubownego rozwiązania i odwołania się do centrum pośrednictwa:

CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU W PARYŻU

39 Avenue Franklina D. Roosevelta, 75008 Paryż

E-mail: consommation@cmap.fr


Wniosek może zostać rozpatrzony przez mediatora jedynie w przypadku, gdy Klient podjął wcześniej próbę rozstrzygnięcia sporu z obsługą klienta firmy Yves Salomon SAS, której dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej firmy.

Wniosek o mediację powinien zawierać imię i nazwisko Klienta, jego adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe Yves Salomon SAS, krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz dowód wcześniejszego kontaktu z Yves Salomon SAS.

Komisja Europejska udostępnia także konsumentom platformę do internetowego rozstrzygania sporów w kontekście umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w Unii Europejskiej. Platforma dostępna jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Skorzystanie z mediacji nie jest warunkiem podjęcia działań prawnych. Klient może zatem wyrazić zgodę lub odmówić skorzystania z mediacji, a także zaakceptować lub odrzucić ugodę zaproponowaną przez mediatora.
W przypadku niepowodzenia procedury mediacyjnej, wszelkie spory dotyczące wykonania lub interpretacji niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży zostaną rozstrzygnięte przed sądem właściwym zgodnie z przepisami procedury francuskiej.

Artykuł 21. Nieważność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w odniesieniu do obowiązującej normy prawnej lub decyzji prawnej, która stała się ostateczna i wykonalna, wówczas uważa się je za niepisane, bez unieważnienia niniejszego Regulaminu lub zmiany ważności pozostałych postanowień .

Artykuł 22. Niezrzeczenie się

Fakt, że którakolwiek ze stron zdecydowała się nie powoływać na jedną lub kilka klauzul zawartych w niniejszym Regulaminie, tymczasowo lub na stałe, nie pozbawia jej prawa do powoływania się na którykolwiek z pozostałych Regulaminów.